ریاضی

32%
نام استاد

محمودی

77% مجموع

زبان فارسی

32%
نام استاد

محمودی

77% مجموع

برنامه نویس

32%
نام استاد

رضوی

77% مجموع

زبان انگلیسی

32%
نام استاد

محمودی

77% مجموع